×
Kết nối với chúng tôi

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

Luật Doanh nghiệp số 60/2005 / QH11 ngày 29 Tháng 11 năm 2005 và Luật Đầu tư số 59/2005 / QH11 ngày 29 Tháng 11 năm 2005 (Luật Đầu tư), DFDL đã hỗ trợ một số lượng lớn các khách hàng nước ngoài trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cũng như trong việc mua lại cổ phần hoặc góp vốn trước đây thuộc sở hữu 100% công ty Việt Nam. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng của chúng tôi như các quy định cấp giấy phép chính thức và thủ tục, chúng tôi, và tất nhiên khách hàng của chúng tôi, đã phải đối mặt với một số khó khăn trong việc giải thích và áp dụng các quy định cấp giấy phép liên quan.

Các vấn đề cụ thể

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề thực tế xung quanh các quy định cấp giấy phép liên quan đến đầu tư nước ngoài tại các công ty địa phương. Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, vấn đề này đã và sẽ tiếp tục đầu tư nước ngoài bất lợi mà mục tiêu là đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức mua lại cổ phần của, hoặc góp vốn, một công ty địa phương thành lập.

Cụ thể, theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, một công ty thuộc sở hữu Việt được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ERC) khi thành lập. Ngược lại, một công ty với bất kỳ mức độ sở hữu nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC). Tuy nhiên, trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần trong một công ty được sở hữu trước đây hoàn toàn tiếng Việt, quy định không giải quyết rõ ràng những câu hỏi như thế nào việc đầu tư nước ngoài sẽ được ghi lại và do đó chính thức được công nhận trên IRC.

Theo đó, đã có những giải thích khác nhau thông qua bởi các cơ quan chức năng cấp giấy phép, thông thường, các Sở Kế hoạch và Đầu tư (DPI) của Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tương ứng;

(A) Tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà một nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần trong một công ty địa phương, việc thực hiện, dựa trên một sự giải thích các quy định, như sau:

Các công ty địa phương là cần thiết để sửa đổi ERC của nó để ghi lại các nhà đầu tư mới tại cơ quan đăng ký kinh doanh của Sở KH & ĐT (trừ trường hợp pháp luật không yêu cầu bất kỳ sự chấp thuận của cơ quan cấp phép cho việc đăng ký quyền sở hữu của nhà đầu tư cổ phiếu, chẳng hạn như nơi việc mua lại cổ phần trong một công ty cổ phần diễn ra sau 3 năm hoạt động đầu tiên của công ty). Tại Điều 46.1, Luật Đầu tư quy định "đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm (300) tỷ đồng Việt Nam và không được bao gồm trong danh sách các thành phần của chủ đầu tư có điều kiện, các nhà đầu tư có trách nhiệm với thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh để đầu tư cho cấp giấy chứng nhận đầu tư. "

Sau đó, công ty địa phương như vậy, sau khi đã tuân thủ các thủ tục liên quan để đăng ký và hiện nay đang được bao gồm trong một phần của quyền sở hữu nước ngoài, sẽ được phát hành với một vi mạch, và sau đó phải tuân thủ các quy định và thủ tục liên quan đến IRC, tham gia vào các dự án đầu tư ( s) phù hợp với các điều khoản và tinh thần của Luật Đầu tư.

Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế hiện tại của Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, ERC của công ty địa phương tại nước ngoài có vốn đầu tư sẽ không rõ ràng được thay thế, và do đó công ty sẽ có hai loại khác nhau của giấy phép, cụ thể là ERC và IRC . Quan trọng hơn, một vi mạch phát hành cho một công ty địa phương của Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh ghi tên của công ty địa phương như các nhà đầu tư duy nhất trong các dự án đầu tư mặc dù quyền sở hữu của các công ty địa phương được chia sẻ giữa hai bên trong và ngoài nước.

(B) Tại Hà Nội, nơi mà một nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua lại cổ phần trong một công ty địa phương, việc thực hiện, dựa trên một sự giải thích khác nhau của các quy định như nhau, là như sau:

Các công ty địa phương được yêu cầu nộp hồ sơ xin cho Văn phòng Đầu tư nước ngoài của Sở KH & ĐT cho việc phát hành của một vi mạch hợp nhất ghi thêm các chi tiết của nhà đầu tư nước ngoài;

Các vi mạch mới một khi đã ban hành sẽ thay thế ERC hiện tại của công ty địa phương như vậy. Bằng cách này, các công ty địa phương sẽ hoạt động theo chỉ có một giấy phép, là một vi mạch mà không chỉ đơn giản là một chứng chỉ để ghi lại thông tin về các dự án đầu tư (s) của công ty, vì hiện nay là trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh.


Hậu quả thực tế và tác động của vấn đề này trên các quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài

Các phương pháp tiếp cận khác nhau thông qua các Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tự nhiên trình bày một số vấn đề thực tiễn cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách mua lại cổ phần trong hoặc để làm cho một đóng góp vốn cho một công ty địa phương. Việc giải thích đa dạng của khuôn khổ pháp luật hiện hành không tránh khỏi những tác động về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp như vậy.

Vấn đề thực tế rõ ràng nhất đối đầu với các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng là thực hành hiện đang nuôi của Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh ban hành IRC mà không nhận ra hoặc ghi lại các chi tiết về sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty. Bề ngoài do đó, một nhà đầu tư nước ngoài đó không có người quan tâm độc quyền trong công ty, trong đó nó đã đầu tư, và phải dựa vào một mua cổ phần thực hiện hoặc thỏa thuận góp vốn trong việc bảo vệ lợi ích của mình. Một vấn đề rõ ràng là kết quả thực tế rằng sau khi hoàn thành việc cấp giấy phép cần thiết để mua cổ phiếu / góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, các công ty trong nước sẽ có hai giấy phép, ERC cấp cho các công ty về sự hình thành của nó, và một vi mạch có liên quan đến các dự án (s) được thực hiện bởi các công ty. Duy trì hai giấy phép cho các hoạt động của một doanh nghiệp có vẻ như một gánh nặng không cần thiết và gây nhầm lẫn về sự quản lý của các công ty và các bên liên quan có liên quan, ngoài các cơ quan cấp phép bản thân.

độ phân giải có thể có của vấn đề này?

Có vẻ như các nhà hoạch định pháp luật Việt Nam đã công nhận các ứng dụng không phù hợp các quy định của cơ quan cấp giấy phép khác nhau, và do đó đã công bố Dự thảo Nghị định thi hành Luật Đầu tư (Dự thảo Nghị định) để thu thập ý kiến ​​với ý định làm rõ các luật áp dụng và do đó loại bỏ nhiều vấn đề phát sinh không rõ ràng.

Để giải quyết vấn đề không thống nhất giữa các cơ quan cấp phép khác nhau, dự thảo Nghị định mới đây đã đề xuất quy trình rõ ràng cho việc cấp giấy phép đầu tư nước ngoài tại các công ty địa phương. Căn cứ vào dự thảo Nghị định mới nhất, thủ tục có liên quan để phê duyệt việc mua lại cổ phiếu / góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phản ánh cách tiếp cận như được thông qua và thực hiện bởi Sở KH & ĐT Hà Nội.

Dự thảo Nghị định đã đề nghị một công ty địa phương hoạt động theo một ERC đề xuất hoặc bán cổ phiếu hoặc nhận vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài phải nộp cho cơ quan cấp phép (Văn phòng Đầu tư nước ngoài của Sở KH & ĐT) hai bộ hồ sơ xin gồm các tài liệu sau đây :

Một đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, theo đó việc đáp ứng các điều kiện khác nhau về việc mua lại nước ngoài cổ phần hoặc góp vốn được chứng minh;

Một thỏa thuận mua cổ phần được thực hiện một cách hợp pháp hoặc một thỏa thuận về việc góp vốn có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của công ty;

Điều lệ hiện hành hoặc đề nghị sửa đổi Điều lệ của công ty tại địa phương;

BRC của công ty tại địa phương;

Nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị của các công ty địa phương, chấp nhận sự đầu tư của các tổ chức nước ngoài và giải quyết để áp dụng cho các vi mạch.

Các cơ quan cấp phép sau khi xem xét, chấp nhận hồ sơ nói trên sau đó sẽ phát hành một IRC mới cho các công ty địa phương, trong đó các chi tiết của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được chính thức công nhận. Theo đó, sẽ chỉ có một hợp IRC cấp cho các công ty địa phương thay thế của ERC. Bề ngoài, dự thảo Nghị định cung cấp sự thống nhất cần thiết để giải quyết các vấn đề trong câu hỏi, nhưng vẫn còn thiếu quy định đối phó với ERC ban đầu là cấp cho các công ty địa phương, chẳng hạn như việc công ty địa phương được yêu cầu pháp lý để tiếp tục thực-hiện thủ tục xin sửa đổi ERC, và tuân thủ các yêu cầu báo cáo hàng năm theo ERC.

Tóm lược, phải nói rằng việc ban hành Dự thảo Nghị định đã nghe lời chào cho các nhà đầu tư nước ngoài nói riêng và môi trường pháp lý đầu tư nói chung. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ về tiến độ của sự đổi mới này trong những tháng tiếp theo.